Brian Oedayrajsingh Varm, senior adviseur bestuurlijke en geïntegreerde aanpak gemeente voor de gemeente Amsterdam, over het organiseren van gala’s in de stad. 

Het beleid van de gemeente omtrend het organiseren van kickboksgala’s is van cruciaal belang voor het helpen bij de regulatie van de sport en het organisatie van gala’s in de stad. De gemeente is namelijk zelf vrij om beleid te voeren wat betreft gala’s in de stad.

Jullie zijn volledig verantwoordelijk voor het al dan niet toestaan van evenementen in de stad. En ook de keuring om te kijken of een evenement en organisatoren voldoen aan de eisen, toch?

‘Voor grootschalige vechtsportevenementen geldt in de gemeente Amsterdam een vergunningplicht.’ De gemeente (Amsterdam) is dan ook verantwoordelijk voor de afgifte van vergunningen in de betreffende gemeente. Toch wordt er door andere gemeentes ook naar Amsterdam gekeken.

Maar de afgelopen jaren werden er toch helemaal geen vergunningen uitgegeven? Hier zat een verbod op van de gemeente toch?

‘Dat klopt niet, zoals eerder gemeld; de afgelopen jaren zijn er geen vergunningen aangevraagd voor vechtsportgala’s in Amsterdam, maar er is nooit sprake geweest van een verbod. Wel wordt er sinds 2011 veel strenger gekeken naar vergunningaanvragen’, stelt Varm. Diana Landveld, van de Bestuursvoorlichting bij de gemeente Amsterdam, geeft aan later nog terug te komen op de beschuldiging dat het artikel niet helemaal zou kloppen. Dit wordt dus nog vervolgt.

Maar de Glory organisatie geeft zelf aan ‘na een jaar onderhandelen’ een gala te mogen houden in Amsterdam. Maar zij hebben in de jaren hiervoor dus nooit een poging gewaagd om een van de grote Glory Gala’s in Amsterdam te houden?

‘Dat klopt niet, zoals eerder gemeld; de afgelopen jaren zijn er geen vergunningen aangevraagd voor vechtsportgala’s in Amsterdam.’

In een interview met Hans van Egdom, projectleider voor de regulatie van de kickbokssport, heeft hij mij ook verteld dat Burgemeester Eberhard van der Laan in heeft gezien dat de sport ook wel degelijk goede kanten heeft en hij ook zeker de kracht van de sport ziet – zeker voor allochtonen. 

‘Dat klopt. De burgemeester heeft zich de afgelopen jaren, samen met de vechtsportbonden en enkele prominente Nederlandse vechtsporters, ingespannen om te komen tot meer en betere regulering van vechtsport in Nederland. Het NOC*NSF heeft bij aanvang van de werkzaamheden een stuurgroep geformeerd en gevraagd of de burgemeester van Amsterdam als voorzitter zou willen optreden.’

De stuurgroep houdt toezicht op de activiteiten van de projectgroep Regulering vechtsporten van het NOC*NSF.

Ook is Van der Laan actief betrokken, ook als voorzitter van de stuurgroep ‘regulering full-contact vechtsporten’, en vroeg ik mij af wat voor hem de hoogste prioriteit heeft en waarom. Is dat een keurmerk voor sportscholen, richtlijnen voor vechtsportevenementen of het ontwikkelen van een licentiesysteem?

‘Het NOC*NSF heeft van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw Edith Schippers, de opdracht gekregen om met een Plan van Aanpak te komen voor de regulering van de vechtsport. De uitkomsten van de Amsterdamse vechtsportconferentie in 2013 lagen hieraan ten grondslag.’

Vervolgens is gewerkt aan een Plan van Aanpak. Het plan is ‘bottom up’ tot stand gekomenEen brede vertegenwoordiging uit de full contact vechtsport, zoals onder anderen sporters, trainers, ondernemers, bestuurders, beleidsambtenaren en medici, is hierbij betrokken geweest. Ook de Sportraad Amsterdam heeft deelgenomen aan dit proces. Vervolgens is het Plan van Aanpak vastgesteld door de stuurgroep.

Het Plan van Aanpak bevat zes hoofdmaatregelen:

– het inrichten van een onafhankelijke vechtsportautoriteit die regie gaat voeren op de regulering van de vechtsportsector;

– het oprichten van een keurmerk voor full contact vechtsportscholen, gericht op sociale en fysieke veiligheid, pedagogisch gehalte en financiële transparantie;

– het opstellen van een richtlijn voor full contact vechtsportevenementen, met voorwaarden op het vlak van financiën, medische en paramedische voorzieningen, sociale en fysieke veiligheid en goed bestuur;

– het treffen van maatregelen ter bevordering van de veiligheid van sporters, zoals niet stoten en trappen naar het hoofd tot 17 jaar, een wedstrijdboekje voor sporters en een verplichte medische keuring;

– het opzetten van een licentiesysteem voor stakeholders (trainers en coaches) in vechtsport, zodat de kwaliteit van onder meer betrokken trainers en coaches wordt gewaarborgd;

– het vormgeven van lokaal beleid voor vechtsportgala’s met vergunningplicht voor vechtsportgala’s en samenwerking met gecertificeerde vechtsportscholen.

De rapportage is besproken met minister Schippers. Op 24 juni 2015 heeft het vechtsportsymposium plaatsgevonden en is het Plan van Aanpak aan een breed publiek gepresenteerd. De minister was hierbij aanwezig en heeft haar commitment uitgesproken om de maatregelen te steunen.

De komende periode zal onder leiding van de projectgroep worden gewerkt aan het oprichten en inrichten van de vechtsportautoriteit en het nader uitwerken van de maatregelen uit het Plan van Aanpak. Hiervoor zal de projectgroep wederom het veld betrekken.

Het is de bedoeling dat voor het eind van dit jaar de vechtsportautoriteit zal worden opgericht, daar ligt de eerste prioriteit.

Is het mogelijk om één bond te creëren zonder dat er dan andere bonden uit de grond gestampt worden?

‘De op te richten Vechtsportautoriteit is geen sportbond en houdt zich niet bezig met het integreren van bonden, hoewel we dit van harte toejuichen. We begrijpen de wens om te komen tot één bond, één contributie, e.d..’

Maar: ‘De autoriteit gaat dit niet regisseren en/of heeft hiervoor geen instrumenten. Het zal vanuit de branche zelf moeten komen.  Wel is in het Plan van Aanpak afgesproken dat er één wedstrijdboekje komt.’

Zou de gemeente Amsterdam Remy Bonjasky steunen om voorzitter te worden van die éne bond die de sector graag wil?

‘De maatregelen uit het vastgestelde Plan van Aanpak worden momenteel gefaseerd uitgevoerd. Allereerst zijn de voorbereidingen voor de oprichting en inrichting van de vechtsportautoriteit in volle gang. Zo hebben we het organisatieplaatje voor deze autoriteit nader uitgewerkt en is een bestuursprofiel opgesteld. Eind oktober vinden de eerste kennismakingsgesprekken plaats met degenen die belangstelling hebben getoond om een rol te spelen in de vechtsportautoriteit. Doel van deze gesprekken is om te komen tot een voorlopige voordracht van bestuurskandidaten’, stelt Harm.

‘We koersen erop aan dat de Raad van Toezicht eind van dit jaar de bestuursleden ook daadwerkelijk benoemt’, aldus projectleiders Hans van Egdom en Eric Lagendijk.

Drie werkgroepen

‘Zij willen, om de autoriteit zo goed mogelijk van start te laten gaan, de maatregelen die in het plan van aanpak staan genoemd een eerste uitwerking geven. Hiervoor zijn er drie werkgroepen samengesteld, bestaande uit een aantal betrokkenen die ook een actieve rol hebben gespeeld op het symposium van 24 juni’, vertelt Harm.

Eén werkgroep stelt de richtlijn voor de organisatie van full contact vechtsportevenementen op. Deze richtlijn geeft in hoofdlijnen aan welke voorwaarden zijn verbonden aan deze evenementen, en ook wie betrokken zijn om de kwaliteit van deze evenementen zo goed mogelijk te garanderen.

Een tweede werkgroep richt zich op ‘veilige en gezonde vechtsport’. Hieraan staan twee maatregelen centraal. Ten eerste een uitwerking van de maatregel die trappen en stoten naar het hoofd bij de jeugd verbiedt. En ten tweede de ontwikkeling en introductie van één centraal gecoördineerd wedstrijdboekje voor alle vechters. Inmiddels is een start gemaakt met de digitale productie hiervan. Dit digitale systeem zal onder andere ook een plaats krijgen op de website van de autoriteit, die eveneens in ontwikkeling is.

Tenslotte is er een derde werkgroep die de kwaliteit van de sector wil verbeteren op het gebied van opleidingen en licenties. Hierbij is ook de opleidingstak van NOC*NSF betrokken, zodat we bijvoorbeeld eenvoudig gebruik kunnen maken van licentiesystemen en opleidingsmodules die al beschikbaar zijn. Daarnaast is er natuurlijk ook input van full contact vechtsportorganisaties, zoals van boksen, die hier al een eind in gevorderd zijn.

Zou de gemeente Amsterdam bereid zijn om actief toezicht te houden op sportscholen op een beperkt aantal punten? Met als belangrijkste dat er een gekwalificeerde trainer voor de groep staat.

‘Dat is een van de maatregelen uit het Plan van Aanpak. Goed toezicht op sportscholen. Wie uiteindelijk in de gym de controles gaat doen in nog onduidelijk. Wel is het duidelijk dat de vechtsportautoriteit zelf het keurmerk gaat uitgeven’, aldus Harm. Hier zullen een klein aantal voorwaarden in worden opgenomen waar een gym dan aan zal moeten voldoen, bevestigt Hans van Egdom.

Advertenties